HACCP Engedély - Új üzlet nyitása

Üzletnyitás

Az új kereskedelmi egységek engedélyezését, bejelentésését a 210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szabályozza.

Egy új üzlet megnyitását a területileg illetékes önkormányzatnál kell elindítani. A jegyző nyilvántartásba veszi az üzletet és kiadja a nyilvántartási számot. A kereskedelmi tevékenység bejelentésének illeték vonzata van, mely jelen esetben 3000.-.

Bizonyos esetekben működési engedélyt kell kérni, ilyen a kémiai biztonságrl szóló törvény alá tartozó termékek illetve a dohánytermékek is, melyek plusz költségekkel járnak.

A jegyző feladata hivatalból kiértesíteni az illetékes szakhatóságokat, szerveket (Fogyasztóvédelem, Rendőrség, Tűzoltóság stb.). Amennyiben a kereskedelmi egység külön egedélyes termékeket is forgalmazni kíván (A különengedélyhez kötött termékek listáját megtalálja a Jogszabályi háttér menüpont alatt: 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 2. sz. mellékletében.) így a jegyző közreműködő hatóságként jár el és értesíti a járási állategészségügyi hivatalt, az ügyfél meggyorsíthatja az eljárást ha közvetlen az illetékes szakhatósághoz fordul.

A járásügyi állategészségügyi hivatal a különengedély benyújtását követő 30 napon belül helyszíni szemlét tart. Már a szemle alkalmával kérheti az alábbi információkat:

 1. közmű nyilatkozatokat,
 2. technológiai leírást és elrendezési rajzot,
 3. anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
 4. az áruszállítás tervezett módját,
 5. tervezett alkalmazotti létszámot,
 6. szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
 7. tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
 8. melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,
 9. az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,
 10. vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.

2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

 1. az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,
 2. technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,
 3. a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,
 4. a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,
 5. a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,
 6. szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

Ezen tervdokumentáció elkészítését vállalom, mely alapja a későbbi HACCP rendszer kialakításának, HACCP rendszer nélkül nem működhet élelmiszeres vállalkozás!

Amennyiben élelmiszer előállító üzemet kíván létesíteni, így egy bővebb tervdokumentációra lesz szüksége, mely elkészítésében szintén tudok segíteni!

Élelmiszer előállító üzemek engedélyeztetése abban különbözik az élelmiszer kereskedelmi egységek engedélyezésétől, hogy amennyiben növényi üzemről beszélünk, akkor csak egy regisztrácót kell kérni a létesítmény telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától, míg engedélyköteles -azaz állati eredetű alapanyagokat feldolgozó- üzem esetén engedélyezési eljárásban kell részt venni, melyet szintén a létesítmény telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága végez.

Az engedélyezési eljárásban (dokumentációk elkészítése) mint szakmai képviselet tudom az eljárást segíteni.

Üzlet működtetése, mire érdemes odafigyelni?

Egy új üzlet nyitásakor (mindegy hogy, milyen típusú vállalkozás: pl. vendéglátó egység, konyha, vendéglő, étterem, büfé, bolt, abc, dohánybolt, ruházati üzlet, kozmetika, fodrászat, élelmiszer gyártás, ipari vagy kereskedelemi egység, vendéglátás, gyártó üzem stb.) szembesülhet a vállalkozó számos nem várt engedéllyel, dokumentációval és egyéb előírásokkal. Ebben a követelményrendszerben szeretnék Önnek segítséget nyújtani: milyen ellenőrző hatóság milyen dokumentációt fog kérni Öntől!

Most nyíló és meglévő üzletek számára is világossá válik, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy törvényesen működhessenek. Ezen dokumentációknak a kezeléséről, felülvizsgálatok esedékességéről olvashat az alábbiakban hatóságok szerint csoportosítva:


Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztó érdekeit figyelembe véve ellenőriz. A közjegyző által hitelesített vásárlók könyvét a fogyasztó által eléhető helyre ki kell függeszteni, mellé író tollat kell tenni. A vásárlók könyvébe történt bejegyzéseket minden esetben meg kell válaszolni, ha pozitív hangvételű akkor is. Ezen kívül az ártájékoztatásra is figyelni kell: jól láthatóan kell feltűntetni az árakat, ahol szükséges egységárazzunk! Tájékoztató táblákat kell kitenni, a pontos kiírásokban segítek Önnek!

ÁNTSZ

Az ÁNTSZ közegészségügyi szempontból ellenőrzi az élelmiszeres vállalkozásokat, általános higiéniai állapotokat, személyi higiéniát néz. Emelett egyik fontos területe a Kémiai biztonság. A Kémiai biztonság azon vállalkozásokra értendő akik foglalkozásszerűen érintkeznek veszélyes anyagokkal és készítményekkel.

Ebben az esetben az első lépés egy regisztráció elindítása, melynek díja 7800.-, elektronikusan az ÁNTSZ honlapján lehet a bejelentést megtenni. Ezután Kémiai kockázatbecslést kell készíttetni, melyhez szükség lesz a veszélyes készítmények Biztonsági adatlapjaira. A kémiai kockázatbecslést a 2000. évi. XXV. Törvény 19 § és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet 5. §-ában foglaltak alapján kell elkészíteni. A kémiai biztonsági bírság 100.000.- forintról indul!

A szakszerű elkészítéshez hívjanak bizalommal!

Az ÁNTSZ ellenőrzi továbbá a dohányzás leszabályozását is, Belső dohányzási szabályzatot kell készíteni, melyben szintén tudok segíteni!

A rovar és rágcsálóírtás megfelelőségét szintén az ÁNTSZ kéri, a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36§. szerint évente kettő alkalommal szükséges szakcéggel az írtást elvégeztetni.

Munkavédelem

A munkavédelmi felügyelőség munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontú ellenőrzést végez. A munkavállalókat munkába állás előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet szakember végezhet vagy maga a munkáltató megfelelő tematika alapján, az oktatásokat minden esetben dokumentálni kell, majd évente meg kell ismételni.

Legfontosabb dokumentáció a Munkahelyi kockázatelemzés, melyre akkor van szükség, ha az élelmiszeres egységnek van alkalmazottja. Ebben az esetben az alkalmazottat érő kockázatok a 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 54 §-a szerint értékelni kell, majd legalább 3 évenként felül kell vizsgáltatni. Új dokomentumokat kell készíteni!

Emellett munkavédelmi szabályzatokat is el kell készíttetni: Egyéni védőeszköz jutattási rendjét és az Orvosi vizsgálatok belső rendjét írásba kell foglalni. A munkavédelmi hatóság kéri az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyveit, melyeket szintén időszakosan felül kell vizsgálni!


NÉBIH (Állategészségügy)

Az Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal élelmiszer biztonsági szempontból ellenőriz. Az élelmiszeres vállalkozások működéséhez elengedhetetlen a HACCP rendszer bevezetése, működtetése, időszakos felülvizsgálata. A HACCP Kézikönyv alapdokumentum a biztonságos élelmiszer forgalmazásához, előállításához.

A napi gyakorlatban a HACCP naplókat kell vezetni (Takarítási napló, Hűtőnapló stb.), és legalább 2 évig megőrizni. Amennyiben a tevékenységben, termékkörben, üzemeltető adataiban változás következik be, úgy a rendszert felül kell vizsgálni, ezen kívül évente kell a rendszert auditálni.

Az élelmiszeres vállalkozónak gondoskodni kell a dolgozók megfelelő képzéséről, a higiéniai oktatást munkába állást követő 1 hónapon belül kell a dolgozóknak megkapniuk.

Az Állategészségügyi hatóság ellenőrzései során az egyik legfontosabb terület a termékek nyomonkövetése, jelölése. Minden esetben tudni kell bizonyítani a termék származását, eredetét, jelöletlen terméket elkobozzák, bírságolják.

Az élelmiszer előállító vállalkozásnak Gyártmánylapot kell készítenie, enélkül nem hozhat terméket forgalomba! A vendéglátó vállalkozásoknak 29 adag felett Anyaghányad nyilvántartást kell készítenie!

Ezen dokumentációk meglétét minden hatóság szigorúan veszi, ha nem szeretne eltévedni a bürokrácia sűrűjében, hívjon bizalommal, segítek eligazodni!

Bármelyik dokumentáció elkészítésében tudok Önnek segíteni, rövid idő alatt minőségi munkát végzek!